Skip to main content

Privacybeleid

Algemeen

Deze verklaring gaat over de verwerking van persoonsgegevens door Welling fiscaal& financieel advies. Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in het kader van dienstverlening aan klanten met name op het gebied van de familierechtadvisering. Welling fiscaal & financieel advies is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Welling fiscaal & financieel advies
Donaudal 97
7007 HD DOETINCHEM
06 41 859 750
rob@wellingadvies.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Welling fiscaal & financieel advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat gebruik wordt gemaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij afhankelijk van de soort dienstverlening verwerken:

Gevoelige of bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

Welling fiscaal & financieel advies kan afhankelijk van de soort dienstverlening de volgende gevoelige of bijzondere persoonsgegevens van u verwerken:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Welling fiscaal & financieel advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

De grondslag voor deze verwerking is gelegen in de overeenkomst of in de uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving. In het geval van een nieuwsbrief of een uitnodiging voor een training is de grondslag het gerechtvaardigd belang van Welling fiscaal & financieel advies.

Delen van persoonsgegevens met derden

Welling fiscaal & financieel advies deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Welling fiscaal & financieel advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan Welling fiscaal & financieel advies uw persoonsgegevens aan andere derden verstrekken. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Welling fiscaal & financieel advies slaat haar data altijd op binnen de grenzen van de EU. Worden er in het kader van de dienstverlening gegevens gedeeld buiten deze grenzen dan zal dit gebeuren met een daarbij passend beveiligingsniveau.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Welling fiscaal & financieel advies maakt gebruik van technische en functionele Google Analytics-cookies. En van analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Recht op inzage en afschrift

U hebt het recht op inzage van de op uw persoon betrekking hebbende geregistreerde gegevens. Ook heeft u het recht hiervan een afschrift te ontvangen. Een verzoek tot inzage moet schriftelijk bij Stolwijk Kelderman worden ingediend. Binnen een maand na indiening wordt het verzoek afgehandeld. U dient zich vooraf te legitimeren. Indien gegevens van een derde zijn opgenomen dan worden deze gegevens zoveel mogelijk afgeschermd.

Recht van correctie of verwijdering

U hebt het recht te verzoeken om correctie of verwijdering van uw gegevens. Het verzoek moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend. Binnen een maand na indiening wordt u schriftelijk in kennis gesteld van de gemotiveerde beslissing. Indien meer informatie nodig is wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Een verzoek tot correctie of verwijdering van de gegevens wordt ingewilligd indien:

Recht van bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Welling fiscaal & financieel advies en hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt doen om persoonsgegevens over die wij van u beschikken in een computerbestand naar u, of een andere door u genoemde organisatie, te sturen. Daarnaast bestaat het recht om de gegeven toestemming voor de gegevensverwerking weer in te trekken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Welling fiscaal & financieel advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Welling fiscaal & financieel advies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via rob@wellingadvies.nl.

Klachten

Indien je van mening bent dat de bepalingen van deze verklaring niet worden nageleefd dan kunt u zich tot ons wenden. Wij zullen de klacht afhandelen volgens onze klachtenregeling. U kunt eveneens een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

Welling fiscaal & financieel advies kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. U kunt zien wanneer voor het laatst bijgewerkt is aan de revisiedatum die aan het einde van de verklaring te vinden is. De wijzigingen en toevoegingen zijn van kracht vanaf de datum waarop ze zijn gepost. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te bekijken om na te gaan of er relevante wijzigingen zijn opgenomen.

1 juni 2021