Skip to main content

Disclaimer

Website disclaimer

Welling fiscaal & financieel advies streeft ernaar om door middel van deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kan er niet voor instaan dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig of actueel is. Welling fiscaal & financieel advies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze website. De inhoud van deze website is bedoeld als algemene informatie en vormt geen advies.

Deze website is eigendom van Welling fiscaal & financieel advies. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Welling fiscaal & financieel advies mag de inhoud van deze website niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt. Het auteursrecht en eventuele andere rechten van intellectuele eigendom op deze website komen toe aan Welling fiscaal & financieel advies. Op deze website is het Nederlands recht van toepassing.

E-mail disclaimer

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. De afzender staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Hierop zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.